Professional Joomla Template

2

arrow 1

ตารางการมาเรียนของแต่ละกลุ่ม 

arrow 1

รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มมาเรียน (Sec) ม.1 

arrow 1

รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มมาเรียน (Sec) ม.2 

arrow 1

รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มมาเรียน (Sec) ม.3 

arrow 1

รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มมาเรียน (Sec) ม.4 

arrow 1

รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มมาเรียน (Sec) ม.5 

arrow 1

รายชื่อนักเรียนแบ่งตามกลุ่มมาเรียน (Sec) ม.6 

arrow 1

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

arrow 1ประกาศ  เรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสถานการณ์อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

arrow 1รายชื่อนักเรียนแยกตามแผนการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

arrow 1ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าแผนการเรียน และรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2563

 

arrow 1ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้าเรียนแผนการเรียนความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

arrow 1คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ สำหรับนักเรียน

arrow 1ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

arrow 1เนื้อหาสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562