ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 preview

       ม.1         ม.2         ม.3         ม.4         ม.5         ม.6

📢 ประกาศห้องเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้อง) preview

📢 ประกาศกลุ่ม และห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 preview

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 preview

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เข้าแผนการเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 เกณฑ์ 5 ภาคเรียน (ม.1 - ม.3 เทอม 1) และเกณฑ์ 2 ภาคเรียน (เฉพาะม.3) preview

📢 ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5 ปีการศึกษา 2565 preview

📢 ตารางเรียนซ่อมเสริมภาคฤดูร้อน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 preview

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 เกณฑ์พิจารณาผลการเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

📢 ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2565