บุคลากรฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

 

นางชบา  เมืองจีน

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววัชราภรณ์ พรหมรักษ์

หัวหน้างานบริการวิชาการ

นางสาวจารุพร เพ็งมะณี

 

นางสาวจุฑามาศ สูยะนันทน์

 

นางสาวมาลี นุ่มสำอางค์

 

นางสาวรุจิรา หลังสัน