ดาวน์โหลดเอกสาร (ปรับปรุง 19 พฤษภาคม 2566)

 

🗎 คู่มือแบบวัดและประเมินผล SATITRAM model

🗎 ตัวอย่างการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

🗎 แบบฟอร์มแผนจัดการเรียนรู้ docxpdf )

🗎 ตัวอย่างแผน LOE