ที่อยู่:
ฝ่ายวิชาการ
อาคาร DS3 ชั้น 1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
โทรศัพท์:
02-310-8362
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
academic.dsru@gmail.com