กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนของผู้สมัครเพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ


  
* เนื่องจากระบบจะสร้างบัตรประตัวสอบจากลำดับการชำระค่าสมัคร อาจทำให้ไม่พบบัตรประตัวสอบสามารถตรวจสอบได้อีกครั้งไม่เกิน
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 *