Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘๖ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และแต่งตั้งกรรมการเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จไม่ทัน

timthumb

ปีการศึกษา ๒๕๑๔ จึงได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เป็นโรงเรียนลักษณะสหศึกษา มีวัตถุประสงค์เมื่อแรกก่อตั้ง คือ

. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์

. เพื่อสาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแก่นักศึกษาในทางศึกษาศาสตร์ ครู และผู้บริหารการศึกษา

. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (หลักสูตรมัธยมศึกษา ๕ ปี) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ กำหนดให้มีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็น ๖ ปี เริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประถม ๖ เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ds11

ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนสาธิตโดยอาจารย์อำนวย ทองโปร่ง เป็นผู้อำนวยการ ได้เตรียมการส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ล่วงถึงปีการศึกษา ๒๕๓๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนจึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ พร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการในคณะศึกษาศาสตร์เป็น ๗ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิตมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๕ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๕ ง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

 

เอกลักษณ์ :    เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

อัตลักษณ์ :     เรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อมูลจำเพาะ

ตราประจำโรงเรียน : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                                                             ram

พฤกษาสัญลักษณ์ :   ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

                                                                          011153 1409 3

 

พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒

สีประจำโรงเรียน :  น้ำเงิน – ทอง

                       สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                       สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร

เอกสาร download

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

right blue arrow clip  ตรวจสอบการชำระเงิน ผ่าน bill payment ภาคเรียนที่ 1/2563 

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรียนฟรีปีการศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก