Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘๖ ในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐

คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ และแต่งตั้งกรรมการเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จไม่ทัน

timthumb

ปีการศึกษา ๒๕๑๔ จึงได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เป็นโรงเรียนลักษณะสหศึกษา มีวัตถุประสงค์เมื่อแรกก่อตั้ง คือ

. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์

. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์

. เพื่อสาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแก่นักศึกษาในทางศึกษาศาสตร์ ครู และผู้บริหารการศึกษา

. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุตรกุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ (หลักสูตรมัธยมศึกษา ๕ ปี) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ กำหนดให้มีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็น ๖ ปี เริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประถม ๖ เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖

ds11

ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนสาธิตโดยอาจารย์อำนวย ทองโปร่ง เป็นผู้อำนวยการ ได้เตรียมการส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ล่วงถึงปีการศึกษา ๒๕๓๓ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนจึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ พร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัย วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๔

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการในคณะศึกษาศาสตร์เป็น ๗ ภาควิชา และโรงเรียนสาธิตมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๕ เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๑๕ ง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙

 

เอกลักษณ์ :    เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

อัตลักษณ์ :     เรียนรู้อย่างมีความสุข

ข้อมูลจำเพาะ

ตราประจำโรงเรียน : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                                                                             ram

พฤกษาสัญลักษณ์ :   ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)

                                                                          011153 1409 3

 

พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒

สีประจำโรงเรียน :  น้ำเงิน – ทอง

                       สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                       สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย

เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร

เอกสาร download

right blue arrow clip ก้ไขเอกสารมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข ๖ค,๘ก,๘ข)new

right blue arrow clip เอกสารมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (*รหัสประจำตัว ทางร.ร.จะเป็นผู้กำหนดให้ในวันมอบตัว กรุณากรอกดัวยตัวบรรจงnew

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรีย/รศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก