Get Adobe Flash player

เอกสาร download

right blue arrow clip ก้ไขเอกสารมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข ๖ค,๘ก,๘ข)new

right blue arrow clip เอกสารมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (*รหัสประจำตัว ทางร.ร.จะเป็นผู้กำหนดให้ในวันมอบตัว กรุณากรอกดัวยตัวบรรจงnew

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรีย/รศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก