Get Adobe Flash player

เอกสาร download

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

right blue arrow clip  ตรวจสอบการชำระเงิน ผ่าน bill payment ภาคเรียนที่ 1/2563 

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรียนฟรีปีการศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก