Get Adobe Flash player

หน่วยงานภายใน

 • กลุ่มสาระฯ

  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงาน)
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
  ภาษาต่างประเทศ
  แนะแนวและให้คำปรึกษา
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ(English Program)
 • งานบริหารและธุรการ

  หน่วยสารบรรณ

  หน่วยการเจ้าหน้าที่

  หน่วยผลิตเอกสาร

  หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

  หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  หน่วยโสตทัศนศึกษา

 • งานบริการการศึกษา

  หน่วนทะเบียน

  หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

  หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  หน่วยกิจการนักเรียน

 • งานคลังและพัสดุ

  หน่วยการเงินและบัญชี

  หน่วยพัสดุ

   

หน่วยสารบรรณ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

หน่วยผลิตเอกสาร

หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

หน่วยโสตทัศนศึกษา

หน่วนทะเบียน

หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ

หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

หน่วยกิจการนักเรียน

หน่วยการเงินและบัญชี

หน่วยพัสดุ