Get Adobe Flash player

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

♠ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี 2560-2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

♠ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2559-2563) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

♠ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

♠ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558

 

แผนปฏิบัติการประจำปี

♠ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560

♠ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559

♠ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2558

 

รายงานผลตาม KPI Template ประจำปี

♠ KPI รอบ 12 เดือน ปี 2560

♠ KPI รอบ 12 เดือน ปี 2559

 

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

♠ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562

 

รายงานประจำปี

♠ รายงานประจำปี 2560

♠ รายงานประจำปี 2559

♠ รายงานประจำปี 2558

♠ รายงานประจำปี 2557

 

รายงานการประเมินตนเอง

♠ รายงานการประเมินตนเอง 60

♠ คู่มือการประเมินคุณภาพ 60

♠ แนวทางการเขียนรายงาน ประเมินตนเอง 60

♠ รายงานการประเมินตนเอง 59

 

ตัวอย่างแบบคิดภาระงานสายสนับสนุน

รายละเอียดแผนและผลการปฏิบัติราชการ ปี 60 รอบ 12 เดือน

กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดทำรายงานผลการปกิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รอล ๑๒ เดือน

ค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐาน ปีการศึกษา 2558

ผลตามแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2558

รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 รอบ 12เดือน

มาตราฐานคุณภาพโรงเรียนสาธิตฯ 2557