Get Adobe Flash player

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(มัธยม) หัวหมาก  บางกะปิ  กทม 10240

    สำนักผู้อำนวยการ  โทร 02-3108360 , 02-3108375    

                         

                                                หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
หน่วยงาน สถานที่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
สำนักงานผู้อำนวยการ DS 3  02-310-8360 02-310-8375
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ DS 3 02-310-8362  
รองผู้อำนวยการสวัสดิการ DS 3  02-310-8455  
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ DS 3 02-310-8453  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร DS 3 02-310-8455  
รองผู้อำนวยการกิจการพิเศษ DS 3  02-310-8356   
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน DS 3 02-310-8365 02-310-8366
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน DS 3 02-310-1713  
กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาไทย DS 1  02-310-8506 02-310-8371
กลุ่มสารระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ DS 4 02-310-8370  
กลุ่มสารระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ DS 6 02-310-8377-8  
กลุ่มสารระการเรียนรู้สังคมฯ DS 1 02-310-8451  02-310-8373
กลุ่มสารระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา DS 4  02-310-8369  
กลุ่มสารระการเรียนรู้ศิลปศึกษา DS 5  02-310-8368  
กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ DS 1 02-310-8452  
กลุ่มสารระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(คอม) DS 1 02-310-8457 02-310-8507
กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ DS 3  02-310-8367  
กลุ่มสารระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน DS 2  02-310-8369  
หน่วยนโยบายและแผน DS 5  02-310-8000 ต่อ 1713   
หน่วยพยาบาล DS 1  02-310-8359  
หน่วยโสตทัศนศึกษา DS 1  02-310-8357  
หน่วยห้องสมุด DS 6  02-310-8372  
หน่วยแนะแนวฯ DS 1 02-310-8358  
หน่วยประชาสัมพันธ์ อาคารประสารใจ 02-310-8456  
หน่วย EP DS 6 02-310-8353-4  
งานธุรการ DS 3 02-310-8453  
งานวิชาการ DS 3 02-310-8362  
งานการเงิน DS 3 02-310-8454 02-310-8361
งานคลังและพัสดุ DS 6 02-310-8372  
สมาคมผู้ปกครอง DS 3  02-310-8508  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ประถม)   02-310-8599