ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ระเบียบการรับสมัครการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการเรียนร่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ขอเชิญร่วมจัดซุ้มอาหารกิจกรรม Thank you party 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สายวิชาการ)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่การคัดเลือก

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (สายปฏิบัติการ)