หลักสูตรปกติ

 
รับสมัครนักเรียนหลักสูตรปกติ
✎ จำหน่ายเล่มระเบียบการ ใบสมัคร ตัวอย่างข้อสอบ (ออนไลน์ถึงวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565)
     
 
 ✎ สมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6)
        
 
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program: EP)
 
รับสมัครนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
✎ สมัครสอบวัดระดับความรู้ ป.6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
        
 

 
** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว **