ใบจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 2 / 2562 แบบรายห้อง

**ใบชำระค่าเทอมแต่ละคนจะมีรหัสแตกต่างกันไม่สามารถใช้แทนกันได้ **

**กรุณาตรวจสอบใบชำระก่อนชำระว่าชื่อ รหัส นักเรียนถูกต้องหรือไม่ หากผิดผลาดไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี**

มัธยมศึกษาตอนต้น
ม.1
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
 
EP1A
EP1B
 
ม.2
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
2/7
2/8
 
   
EP2
ม.3
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
 
EP3A
EP3B

 

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.4
4/1(1)
4/1(2)
4/1(3)
4/1(6)
4/2
4/3(2)
4/3(3)
 
4/3(4-1)
4/3(4-2)
4/4(1)
4/4(2)
4/4(7)
4/4(8)
4/4(9)
EP4
ม.5
5/1(1)
5/1(2)
5/1(3)
5/1(6)
5/2
5/3(1)
5/3(2)
5/3(3)
5/3(4)
5/4(1)
5/4(2)
5/4(6)
5/4(7)
5/4(9)
5/4(10)
EP5
ม.6
6/1(1)
6/1(2)
6/1(3)
6/1(4)
6/2
6/3(1)
6/3(2)
6/3(3)
6/4(1)
6/4(2)
6/4(3)
6/4(4)
6/4(5)
6/4(7)
6/4(8)
6/5
     
EP6