คณะผู้บริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

   

รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

   
   

ผศ.ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ
ฝ่ายมัธยม (ผู้อำนวยการ)

   

อ.ชบา  เมืองจีน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.เวสารัช  ชูพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

 

 

 

 

 


รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.สำรวย  หาญห้าว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อ.ภิฑชญา  สุนทรกลัมพ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

 

ผศ.สุจินต์  ใจกระจ่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

 

อ.สุทธิพงษ์  มากุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ