คณะผู้บริหาร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

   

รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

   
   

ผศ.ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตฯ
ฝ่ายมัธยม (ผู้อำนวยการ)

   

อ.ชบา  เมืองจีน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

อ.เวสารัช  ชูพงศ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

อ.เยาวรัช  ทองเสริม
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

อ.สำรวย  หาญห้าว
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

อ.ภิฑชญา  สุนทรกลัมพ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

 

ผศ.สุจินต์  ใจกระจ่าง
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน

 

อ.ปฐิมาพร  ล้อมลาย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ