ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  

(นักเรียนชาย) (นักเรียนหญิง) (เอกสารมอบตัว)

 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

📢 ประกาศคณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

📢ประกาศคณศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ขอเลื่อนปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ระเบียบการสำหรับผู้สมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อนักเรียนสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

📢 ตารางสอบเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2564 

📢 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ , เจ้าหน้าที่พัสดุ ,  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1
📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏินทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า (เป้) กระเป๋า (เคียง) และอุปกรณ์การเรียน (ขยายเวลา) ประจำปีการศึกษา 2564