Get Adobe Flash player

       

  rs162

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

รองคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 เสลาเกมส์

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2561 new

right blue arrow clip  TORโครงการแข่ขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" วันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 new

right blue arrow clip  ข้อกำหนดราละเอียดคูณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผม แบบที่ 1 new

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร DS 1 ชั้น 6 โรงเรียนสธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพลศึกษา ชั้น1 อาคาร DS 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผมแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 49 เครื่อง 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดพิมพ์ระเบียบ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบการทอสอบความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ประจปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 ค่าอาหาร

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

rchm3

 

km3

 

trr261

 

 ptt161k

 

ptt161

 

tspr

 

nhmt261

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  จ้งการเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 new

right blue arrow clip  การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการเรียนร่วมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new

right blue arrow clip  ประกาศ หลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการเข้าสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 new new

right blue arrow clip  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมเกณฑ์การเข้าแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2562 

right blue arrow clip  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)ขายใบสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4 -ป.6) ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่24 ธ.ค. 61 - 25 ม.ค. 62 

right blue arrow clip  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  Urgently Required !!! Full Time English Teachers (3 Positions)

right blue arrow clip  เรียนผู้ปกครอง ชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่2/61 ผ่านBill Payment ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. - 9 พ.ย.61

right blue arrow clip  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Superhero Day Camp

right blue arrow clip  รับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.5 เข้าร่วมโครงการ Study Tour In Singapore 

right blue arrow clip  ตารางตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2561

right blue arrow clip  ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนพบอาจารย์ประจำชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

right blue arrow clip  แบบประเมินโครงการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

right blue arrow clip  ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "สร้างงานอาชีพสู่ชุมชน" ประจำปี 2560