ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 สาระน่ารู้ Covid-19 (คลิก) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2565

📢 ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

📢 แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในกรณีแผนเผชิญเหตุและนักเรียนติดโควิด-19 ในช่วงเปิดเรียนแบบ On-site ภาคเรียนที่ 1/2565

📢 รายชื่อนักเรียนแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (ไฟเซอร์)

📢 แบบรายงานผลตรวจคัดกรองโดย Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียน

📢 ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

📢 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำชั้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำชั้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

📢 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำชั้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

📢 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำชั้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

📢 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำชั้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565

📢 ช่องทางการติดต่ออาจารย์ประจำชั้น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

📢 เอกสารชี้แจงแนวทางการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (เรียนฟรี 15 ปี) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 

 

   

 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (สายปฏิบัติงาน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

📢 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)) 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (สายวิชาการ) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)