Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
(ผู้อำนวยการ)

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ดแบบบานเลื่อนขนาด 700x120x25 เซนติเมตร จำนวน 24 ตู้ และตู้ไวท์บอร์ดแบบบานเลื่อนขนาด 500x120x25 เซนติเมตร จำนวน 12 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63067014035) new

right blue arrow clip  เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2562 new

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2562 new

 

 

 

เอกสาร download

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทอุดหนุน ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทสร้างชื่อเสียง ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารขอทุนประเภทเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip เอกสารการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

right blue arrow clip  ตรวจสอบการชำระเงิน ผ่าน bill payment ภาคเรียนที่ 1/2563 

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรียนฟรีปีการศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

ตารางเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2563
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

tspr

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศหน่วยพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ขอแจ้งให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ new

right blue arrow clip ประกาศหน่วยพยาบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip แจ้งปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 15 -17 ก.ค. 2563 new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สายปฏิบัติการ new

right blue arrow clip ประกาศ  เรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสถานการณ์อันเนื่องมาจาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

 

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓ new

 

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (covid-19)new

 

 

 

right blue arrow clip