ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (EP) รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

 

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรปกติ

 

➢ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ

     ➢ ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2566

 

     ➢ ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

📢 สาระน่ารู้ Covid-19 (คลิก) 

📢 ขอเชิญประชุมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการฝึกสมรรถภาพทางกาย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสมัครและทดสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2566

📢 กำหนดการชำระเงินและรับแบบเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ปีการศึกษา 2566

📢 แนวทางการรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 (เรียนฟรี 15 ปี)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุสำหรับกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลราคาร้านค้าเพื่อจำหน่ายแบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน ชุดพละ กระเป๋า (เป้) กระเป๋า (เคียง) และอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องเสียงห้องเรียน อาคารศรีสวาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📢 ราคากลาง โครงการ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา (งานสอน) จำนวน 30 เครื่อง  

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคารดีเอส 1 ชั้น 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) โดยวิธีคัดเลือก

📢 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนชายและนักเรียนหญิง อาคารดีเอส 1 ชั้น 1-6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

📢 ราคากลาง โต๊ะอาหารพร้อมม้านั่งยาว ชนิด 10 ที่นั่ง (แบบตรง) จำนวน 90 ชุด   

📢 ราคากลาง โครงการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย อาคารศรีสวาย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 82 ตัว พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ) 

📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 

📢 ราคากลาง โครงการ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่าย อาคารศรีสวาย (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)(กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 33 ตัว พร้อมติดตั้ง) 

 

 

ร่วมงานกับเรา

📢 ไม่มีประกาศรับสมัครงานทุกตำหน่ง