Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
(ผู้อำนวยการ)

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสาร download

right blue arrow clip เอกสารจ่ายตืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

 

tspr

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขยายเวลา) new

right blue arrow clip  ตรวจสอบผลคะแนนทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip  ประกาศผลคะแนนทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ชาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip  ประกาศผลคะแนนทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) หญิง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip  ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป4 - ป6) 

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

right blue arrow clip  ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์และวิธิการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)