Get Adobe Flash player

dsru

สายตรงผู้อำนวยการ

 

KRIT7416 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา

รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42
อินทนิลเกมส์ - การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าที่พัก)

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าเช่ารถบัส)

right blue arrow clip  TORโครงการแข่งขันกิฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๒ "อินทนิลเกมส์"(ค่าเช่ารถตู้)

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุตำรา จำนวน 46 รายการ  new

right blue arrow clip  TOR จัดจ้างทำอาหารและน้ำดื้มสำหรับนักเรียนเข้าร่วมในพิธิประราชทานปริญญาบัตรฯ

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวน 53 รายการ

right blue arrow clip  TOR โครงการการเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านโปรแกรม STEM 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแลนด์ 4.0 

right blue arrow clip  TOR เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.1 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.2 

right blue arrow clip  TOR โครงการค่ายยกระดับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมสร้างทักษะจำเป็นสู่ไทยแสนด์ 4.0 ม.3 

right blue arrow clip  TOR โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อโทรทัศน์แอลอีดี LED จำนวน 8 เครื่อง 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยใช้เงินอุดหนุนการจักการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 25 รายการ

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวนว 54 รายการ

right blue arrow clip  TOR การจ้างค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับกรุงเทพ -  นอร์เวย์ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย

right blue arrow clip  TOR โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 pttsm1

 

ttrmt260

 

ttrmp260

 

Untitled

 

 ptt260

 

tspr

 

nafn259

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ขอเชิญชวนร่วมจัดซุ้มอาการ ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 new

right blue arrow clip  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษา ณ.ประเทศอังกฤษ (21 เม.ย.-20 พ.ค.61)

right blue arrow clip  ประกาศ นศท.ชั้นปีที่3 เตรียมการส่งหลักฐานประกอกการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด 

right blue arrow clip  ขออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมงานพิธีเทศมหาชาติ สามัคีมหากุล 

right blue arrow clip  ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ชุมชนรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด" 

right blue arrow clip  เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร (ปพ.2) ในวันที่ 20 ก.ค. 60 ดังนี้ ม.6 ช่วงเช้า ที่หอประชุมพ่อขุนฯ ช่วงบ่าย ที่ห้องวิชาการ ม.3 ช่วงบ่าย ที่ห้องวิชาการ หลังจากวันที่ 20 ก.ค.60 ติดต่อรับได้ที่ห้องวิชาการ ทุกวัน เวลาราชการ

right blue arrow clip  ข่าวประชาสัมพันธ์จากห้องพยาบาลโครงการรณรงค์ประกันไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในปี 2017 

right blue arrow clip  แจ้งกำหนดการนักเรียนเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประมูลตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง การจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  คะแนน Pre -Test และ Post - Test โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2560 

right blue arrow clip  ประชาสัมพันธ์ นักเรียน ม.3 เรียนต่อ ม4. โรงเรียนเปิดแผนการเรียนศิลป์ทั่วไป (อาชีวะ)  คหกรรม 4 สาขาวิชา คือ 1.สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ 2.สาขาอาหารและโภชนา 3.สาขาดอกไม้และงานประดิษฐ์ 4.สาขาพานิชกรรม อุตสาหกรรม เปิด 2สาขาวิชา คือ 1.สาขาช่างยนต์ 2.สาขาไฟฟ้ากำลัง สามารถเลือกแผนได้วันที่ 21 เมษายน 2560