โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติ

   คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียนสาธิตขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านศึกษาศาสตร์และเป็นที่ฝึกอบรมทางวิชาการแก่เยาวชน โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514 และแต่งตั้งกรรมการเตรียมการเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รศ.ดร.อภิรมย์ ณ นคร รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้นเป็นประธาน แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จไม่ทันปีการศึกษา 2514 จึงได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2516 เป็นโรงเรียนลักษณะสหศึกษา มีวัตถุประสงค์เมื่อแรกก่อตั้ง คือ

 1. เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
 2. เพื่อเป็นสถานศึกษา วิจัย ทดลอง และค้นคว้าทางด้านศึกษาศาสตร์
 3. เพื่อสาธิตการเรียนการสอน และการบริหารโรงเรียนแก่นักศึกษาในทางศึกษาศาสตร์ ครู และผู้บริหารการศึกษา
 4. เพื่อเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อบรมกุลบุต รกุลธิดาให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติอันดีงามเพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต

   ในปีการศึกษา 2516 เริ่มการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (หลักสูตรมัธยมศึกษา 5 ปี) ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ กำหนดให้มีการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็น 6 ปี เริ่มต้นด้วยมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประถม 6 เดิม) ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

   ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนสาธิตโดยอาจารย์อำนวย ทองโปร่ง เป็นผู้อำนวยการ ได้เตรียมการส่งโรงเรียนเข้าประกวดเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่าย ล่วงถึงปีการศึกษา 2533 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนจึงได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์พอตา บุตรสุทธิวงศ์ พร้อมตัวแทนนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตดาลัยในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2534

   ปีการศึกษา 2536 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้แบ่งส่วนราชการในคณะศึกษาศาสตร์เป็น 7 ภาควิชา และโรงเรียนสาธิตมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2539  ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 35 เล่ม 113 ตอนที่ 15 ง ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539

   ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอาจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี เป็นผู้อำนวยการได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษาแรกมีนักเรียนจำนวน 15 คน ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนักเรียนในหลักสูตร English Program เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 61 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 28 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน

   ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และโดยมีอาจารย์นรินทร์  วงค์คำจันทร์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ภายใต้การกำกับดูแล  โดยรองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นผู้นำการบริหารจัดการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  เชื้ออาษา ตำแหน่งรองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ปรัชญา           การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

 

วิสัยทัศน์         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นต้นแบบและผู้นำด้านการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

 

พันธกิจ

 1. ร่วมมือและประสานงานกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมีความรู้คู่คุณธรรม
 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รูปแบบการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา
 3. ผลิตและพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 4. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

เป้าหมาย

 1. นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีจากการปฏิบัติงานกับสภาพจริงและสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและแนวทางในการพัฒนาเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพต่อไป
 2. มีผลงานการศึกษาค้นคว้าทดลองและวิจัยเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป
 3. นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเยาวชนและพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ

 


คติพจน์
:                  ความรู้คู่คุณธรรม

คำขวัญ :                   ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

เอกลักษณ์ :               เรียนรู้ผ่านกิจกรรม

อัตลักษณ์ :                เรียนรู้อย่างมีความสุข

สัญลักษณ์ที่สำคัญ

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช    เป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนางเสือง
ทรงเป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์พระร่วง ครองกรุงสุโขทัยประมาณปีพุทธศักราช 1820 – 1860

 

ตราประจำโรงเรียน          

 

                                  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 
 

 

 

 

 

 

 

สีประจำโรงเรียน             

                                 

                                                                  

                                  สีน้ำเงิน-ทอง

                                  สีน้ำเงิน   เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์

                                  สีทอง     เป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุ่งเรือง

 

พฤกษาสัญลักษณ์ ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ) พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2542

 

เพลงประจำโรงเรียน :           มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร

อักษรย่อภาคปกติ :               สธ. ม.ร. / DSRU

อักษรย่อภาคภาษาอังกฤษ    DSRU English Program