ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 

การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

- คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

- ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

- ตัวอย่างหนังสือภายนอก

- ตัวอย่างหนังสือภายใน

- หนังสือประทับตรา (Template)

- หนังสือภายนอก (Template)

- หนังสือภายใน (Template)

- ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

 


 

แบบประเมิน ป.ม.ร. เม.ย. - ก.ย. 65 (update 5 ส.ค. 65)

เอกสารการปฏิบัติงานสายสนับสนุน(รายเดือน)

ตัวอย่างเอกสารการเงิน