เลือกภาษาของคุณ

ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 

Google Docs: เครื่องมือสร้างเอกสารออนไลน์ | Google Workspace แบบประเมิน ป.ม.ร. รอบที่ 2  (1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 67) update 17 เม.ย. 67 

 


การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

- คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

- ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

- ตัวอย่างหนังสือภายนอก

- ตัวอย่างหนังสือภายใน

- หนังสือประทับตรา (Template)

- หนังสือภายนอก (Template)

- หนังสือภายใน (Template)

- ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 

 


เอกสารการปฏิบัติงานสายสนับสนุน(รายเดือน)

ตัวอย่างเอกสารการเงิน