หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP)

 
 
 
➢ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบวัดระดับความรู้เข้าศึกษาต่อ ม.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Program)
        
 
➢ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566
                 
 
 
 

 
 

 
** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) พิจารณารับนักเรียนเข้าเรียนโดยคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ เท่านั้น และขอย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าหลงเชื่อบุคคลอื่น ๆ
ซึ่งสัญญาว่าจะสามารถฝากบุตรหลานของท่านเข้าเรียนได้ โดยเรียกเก็บค่าตอบแทน ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบาย และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว **