เลือกภาษาของคุณ

ดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับอาจารย์และบุคลากร

 

Google Docs: เครื่องมือสร้างเอกสารออนไลน์ | Google Workspace แบบประเมิน ป.ม.ร. รอบที่ 1 (1 ต.ค. 65 - 31 มี.ค. 66)  update 17 ก.พ. 66  

 


การพิมพ์หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

- หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

- คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

- ตัวอย่างหนังสือประทับตรา

- ตัวอย่างหนังสือภายนอก

- ตัวอย่างหนังสือภายใน

- หนังสือประทับตรา (Template)

- หนังสือภายนอก (Template)

- หนังสือภายใน (Template)

- ดาวน์โหลดฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 

 


เอกสารการปฏิบัติงานสายสนับสนุน(รายเดือน)

ตัวอย่างเอกสารการเงิน