Select your language

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และ วัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (English Learning and Cultural Experience Program 2023) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานทาสีภายนอกอาคารดีเอส 1 และอาคารดีเอส 6 จำนวน 1 งาน 

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ 

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการ  ประกวดราคา ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (ไปส่ง-รับกลับ) จำนวน 14 คัน (e-bidding)  

📢 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการ การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศเชิญชวน จัดซื้อจัดจ้าง

 📢 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาการจัดซื้อจัดจ้าง งานทาสีภายนอกอาคารดีเอส 1 และอาคารดีเอส 6 จำนวน 1 งาน 

📢 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (English Learning and Cultural Experience Program 2023) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ

📢 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (ไปส่ง-รับกลับ) จำนวน 14 คัน (e-bidding) 

📢 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

📢 เชิญชวนประกาศประกวดราคาการจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศราคากลาง / คุณลักษณะ / ร่างขอบเขตงาน

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง งานทาสีภายนอกอาคารดีเอส 1 และอาคารดีเอส 6 จำนวน 1 งาน 

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง การราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 (English Learning and Cultural Experience Program 2023) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ

📢 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ (ไปส่ง-รับกลับ) จำนวน 14 คัน (e-bidding)  

📢 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ  

📢 ราคากลาง โครงการงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 4 ห้อง จำนวน 1 งาน  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) 

📢 ราคากลาง โครงการ เครื่องเสียงห้องเรียน อาคารศรีสวาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด 

📢 ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง การจัดจ้างเหมาบริการโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience Program 2022) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ/ จัดจ้าง

📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

📢 ประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (English Learning and Cultural Experience 2022) หลักสูตรภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 📢 ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)