Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รักษาราชการแทน

รองคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
เทศน์มหาชาติเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562
สัปดาห์วันคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2562

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TORการจัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม 1 ระบบ new

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2561 new

right blue arrow clip  TORโครงการแข่ขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" วันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 new

right blue arrow clip  ข้อกำหนดราละเอียดคูณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผม แบบที่ 1 new

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร DS 1 ชั้น 6 โรงเรียนสธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพลศึกษา ชั้น1 อาคาร DS 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผมแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 49 เครื่อง 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดพิมพ์ระเบียบ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบการทอสอบความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ประจปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 ค่าอาหาร

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

 

tspr

 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป4 - ป6) new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip  ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์และวิธิการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัะยม) new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 new

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (เพิ่มเติม)  new

right blue arrow clip  เชิญฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

right blue arrow clip  ตารางตรวจสุขภาพ ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2562 

right blue arrow clip  ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

right blue arrow clip  แจ้งงดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 7-8 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

right blue arrow clip  กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 

right blue arrow clip  ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

right blue arrow clip  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

right blue arrow clip  ประกาศการพิจารณาความจำนงเข้าแผนฯ-สอบเข้าแผนฯ-ม.4-ปีการศึกษา2562 

right blue arrow clip  ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ-ม.1-ปีการศึกษา-2562

right blue arrow clip  ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

right blue arrow clip  ตารางสอบปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

right blue arrow clip  การรับมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562  

right blue arrow clip  ผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2562