Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์  เศาภายน

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์รักษาราชการแทน

รองคณบดีและผู้อำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาพกิจกรรม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายัมธยม)

ข่าวประกวดราคา

right blue arrow clip  TORการจัดซื้อครุภัณฑ์ปั๊มน้ำแบบจุ่ม 1 ระบบ new

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา2561 new

right blue arrow clip  TORโครงการแข่ขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 43 "เสลาเกมส์" วันที่ 3-9 ธันวาคม 2561 new

right blue arrow clip  ข้อกำหนดราละเอียดคูณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผม แบบที่ 1 new

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อาคาร DS 1 ชั้น 6 โรงเรียนสธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  TOR งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการพลศึกษา ชั้น1 อาคาร DS 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผมแบบที่ 1 จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 49 เครื่อง 

right blue arrow clip  TOR จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 32 รายการ 

right blue arrow clip  TOR จัดพิมพ์ระเบียบ ใบสมัคร และตัวอย่างข้อสอบการทอสอบความรู้ระดับประถมศึกษา(ป.4-ป.6)ประจปีการศึกษา 2561 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 หลังสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

right blue arrow clip  TORโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560 ค่าอาหาร

right blue arrow clip  TORการจัดจ้างตัดเย็บเสื้อคณะกรรมการ ในโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสะติดเอดส์และความรุนแรง ปี 60 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

 

 

nhmt261

 

tspr

 

 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

right blue arrow clip  ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2562 new

right blue arrow clip  ประมูลยื่นซองตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 new

right blue arrow clip  แจ้งงดการเรียนการสอน คาบเรียนที่ 7-8 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 

right blue arrow clip  กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 

right blue arrow clip  ขอความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

right blue arrow clip  รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเรียนต่อั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 

right blue arrow clip  ประกาศการพิจารณาความจำนงเข้าแผนฯ-สอบเข้าแผนฯ-ม.4-ปีการศึกษา2562 

right blue arrow clip  ประกาศห้องเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ-ม.1-ปีการศึกษา-2562

right blue arrow clip  ตารางเรียนปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

right blue arrow clip  ตารางสอบปรับพื้นฐานความรู้ฯ นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

right blue arrow clip  การรับมอบตัวนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562  

right blue arrow clip  ผลการสอบวัดระดับความรู้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2562  

right blue arrow clip  Urgently Required !!! Full Time English Teachers (3 Positions)

right blue arrow clip  รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Superhero Day Camp

right blue arrow clip  รับสมัครนักเรียน ม.1 - ม.5 เข้าร่วมโครงการ Study Tour In Singapore