Get Adobe Flash player

สายตรงผู้อำนวยการ

bos001 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คึกฤทธิ์  ศิลาลาย
รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม
(ผู้อำนวยการ)

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน"
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
ภาคปฏิบัติออกค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

เอกสาร download

right blue arrow clip ก้ไขเอกสารมอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข ๖ค,๘ก,๘ข)new

right blue arrow clip เอกสารมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (*รหัสประจำตัว ทางร.ร.จะเป็นผู้กำหนดให้ในวันมอบตัว กรุณากรอกดัวยตัวบรรจงnew

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับนักเรียน new

right blue arrow clip คู่มือการใช้ Google Classroom สำหรับอาจารย์ new

right blue arrow clip เอกสารจ่ายคืนเงินค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ และค่าหนังสือ โครงการเรีย/รศึกษา 2562  คลิก ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   ม.6  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 new

right blue arrow clip แบบฟอร์มการเขียนภาระงานสายสนับสนุน  

(Job Description)

      - ตำแหน่งประเภททั่วไป

      - ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

right blue arrow clip แบบกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

right blue arrow clip สารสนเทศบุคคล

right blue arrow clip ตัวอย่างหนังสือ คลิก ภายใน   ภายนอก

ข่าวประชาสัมพันธ์นักเรียน

 

tspr

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

 right blue arrow clip ประการศเลื่อนการเลือกแผนการเรียนและสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)new

right blue arrow clip ประการศเลื่อนการเลือกแผนการเรียนและสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 2)new

right blue arrow clip ประกาศเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip ประกาศปิดทำการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (มัธยม) ชั่วคราว new

right blue arrow clip ตรวจสอบขนาดของชุดพละร.ร. สำหรับ มอบตัว ม.1 คลิก new

right blue arrow clip ประกาศขั้นตอนมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 new

right blue arrow clip ประกาศเลื่อนการเลือกแผนการเรียนและสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2563new

right blue arrow clip ประกาศงดการเรียนปรับพื้นฐาน และปฐมนิเทศ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สายวิชาการ)new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่องมาตรการและแนวปฎิบัติในการเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันควบคุมเชื้อโรค COVID-19 new

right blue arrow clip ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สายวิชาการ) new

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขยายเวลา) new

right blue arrow clip  ตรวจสอบผลคะแนนทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4-ป.6) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง ประมูลยื่นซองประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ new

right blue arrow clip  ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สายวิชาการ new

right blue arrow clip  ปฏิทินการสมัครทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป.4 - ป.6) และรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การทดสอบมาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา (ป4 - ป6) 

right blue arrow clip  ประกาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

right blue arrow clip  ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์และวิธิการพิจารณารับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม)